slider_Axereal_Bulgaria

Търсене

Политика за защита на лични данни

1.Контрол и достъпност до лична информация

Champs à renseigner
Texte

Бихме искали да Ви информираме, че личните данни, които се събират  в този уеб сайт, са най-вече във връзка с бизнес отношенията ,които бихте имали с нашата компания, и се управляват от името на Аксереал България ЕООД, Твърдишки Проход номер 23 – Et 7 - 1440 София – България. 

Личните данни се събират и ще се използват от Аксереал България ЕООД, Твърдишки Проход номер 23 – Et 7 - 1440 София – България. Личните данни  ще бъдат предоставени за  достъп също така до нашите подизпълнители за техническа поддръжка и осигуряване изцяло за техните нужди. 

2. Целта на събиране на лични данни

Champs à renseigner
Texte

При необходимост  от събиране на лични данни за  попълване на договор ,по който Вие или  вашата компания е страна, или с цел да  да се отговори на законови разпоредби, вие ще бъдете своевременно информирани. 

Вашите лични данни ще бъдат използвани за различни цели, съобразно договорените по между ни отношения: 

-за нуждите от изготвяне  на ваш  договор или договорите , в които вашата компания встъпва като страна /изпълнението на договореностите, фактуриране, съблюдаване на изпълнението по договореностите, доставки, обслужване след доставка и отговор при възражения от клиенти, управление и координиране на клиентски запитвания, съхранение на досиета за клиенти, организиране на състезания, лотарии или други промоционални дейности с ваше участие/: 

-при необходимост да се предприемат стъпки с приоритет да се постигнат договорености /управление на заявленията от различните кандидати, запитвания за информация от наша страна или за целите на проучване/ 

-в отговор на съблюдаване на наша страна на  законови, счетоводни и данъчни задължения и изисквания 

Информацията за вашата компания ще бъде използвана също така, освен при отказ от ваша страна ,за легитимиране и доказване от наша страна на необходимостта от провеждане и осигуряване на качествени услуги, необходимостта от анализ, подобряване на качеството на нашите услуги чрез по-добро познаване на нашите клиенти, с оглед на търговските цели, ограничени в рамките на вашите интереси и права. 

3. Права на субекта на лични данни

Champs à renseigner
Texte

Напомняме ви, че имате право на достъп за промяна на всяка некоректна информация, касаеща Ви, и в случаите предвидени за предоставяне  на регулаторните органи ,да допълните  ,да поискате заличаване на определена информация или поискате ограничаване на достъпа до нея или трансформирането им към трети страни, също така имате право да поискате заличаване на информацията след евентуалната ви смърт. 

Ако желаете да упражните посочените по-горе права ,моля да се свържете с нас на следния адрес : Аксереал България ЕООД - Твърдишки Проход номер 23 – Et 7 - 1440 София Моля да приложите съпътстващ документ, с който да идентифицирате вашата самоличност, ако субекта на лични данни подлежи на законови рестрикции. 

4. Продължителност на съхранение на информацията

Champs à renseigner
Texte

Информацията ще бъде съхранявана до момента на необходимост предвид посочените по горе цели ,в частност в следните времеви рамки по отношение на следните параметри:

Действие на договора

3 години след края на действието на договора

Добро познаване на клиента, директен маркетинг

3 години след последния бизнес контакт

Подбор на персонала

2 години след последния контакт с клиент

Предприемане на проучвателни действия

3 години след събиране на информацията или след първия контакт установен с подходящия кандидат

Програма за лоялност (удовлетвореност от услугите, процедури по възражения и след продажбени услуги)

През периода на бизнес взаимоотношения с клиента

Наблюдение на връзките с клиента(обучение, поддръжка, тестване  на продукта)

През периода на бизнес взаимоотношения с клиента

Управление на услугата за клиента

През периода на взаимоотношения с клиента

Организиране на състезания,  лотарии или други мероприятия с промоционална цел

3 години след края на бизнес взаимоотношенията или след последния контакт с клиента

Съхранява се списък с хората, които директно отговарят за целите на маркетинга

3 години след регистрацията в списъка

Мениджмънт на компанията и евентуалните перспективи като бъдещ клиент

3 години след набирането на информацията или след осъществяването на първия контакт с потенциален клиентor

Управление и съхранение  на информацията за целите на правораздавателните органи, до съдебното и съдебно  производство

Досъдебно производство:до постигане на споразумение или липсата на такова, до предприемане на последващи законови стъпки

Съдебно: до изчерпване на средствата по процеса

Политика за бисквитките

13 месеца

След края на посочените периоди, събраната  лична информация ще бъде заличена от активната база данни и ако е необходимо, архивирана за период ,който изрично не е посочен тук или за период приложим, съгласно изискванията за архивиране. След като и този краен срок изтече, наличните лични данни ще бъдат заличени.

5. Връзка с лицето, отговорно за съхранение на личните данни

Champs à renseigner
Texte

За всяка друга допълнителна информация или трудности при  процеса на събиране, обработка и ползване на личните данни, можете да се свържете отговорника по съхранение на личните данни на следния адрес: dpo@axereal.com